Polityka prywatności

Polityka prywatności
Agr Association - Wyścig Gołębi Allgarve

Niniejsza polityka prywatności opisuje zaangażowanie Associação Agr - Allgarve Pigeons Race w ochronę danych osobowych i prywatności, a mianowicie sposób, w jaki dane osobowe są traktowane, w jaki sposób są one zabezpieczone, gwarantowane jest bezpieczeństwo, dla jakiego rodzaju podmiotów są one przekazywane oraz jakie są prawa posiadaczy, a także kontakty w celu ochrony danych osobowych i prywatności.

1. Ramy, zakres i zasady ogólne

Associação Agr - Allgarve Pigeons Race to stowarzyszenie non-profit, które działa w obszarze organizacji wydarzeń sportowych, z eksploracją Złotego Wyścigu Algarve.
Aby rozwijać swoją działalność biznesową, Associação Agr - Allgarve Pigeons Race zazwyczaj prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów, użytkowników strony internetowej http://www.goldenracealgarve.com/, partnerów, usługodawców i dostawców. Przetwarzanie danych osobowych wspierają następujące zasady:

 • Przejrzystość i komunikacja – zarządzaj kanałami informacji i komunikacji z posiadaczami danych osobowych w przystępny i prosty sposób.
 • Legalność, zgodność z prawem i cel przetwarzania – zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i normami oraz wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach.
 • Minimalizacja, dokładność i przechowywanie – przetwarzanie niezbędnych, dokładnych i aktualnych danych osobowych przez osoby, które muszą interweniować w procesie; przechowywać i chronić dane osobowe w określonym celu.
 • Bezpieczeństwo, poufność i tajemnica – podnoszenie świadomości i szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego zarządzania danymi osobowymi, bezpieczeństwa informacji, obowiązku zachowania poufności i tajemnicy, zarówno w odniesieniu do danych osobowych, jak i informacji o działalności Stowarzyszenia.

2. Koncepcje

Dane osobowe, zgodnie z obowiązującym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania pojedyncza osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikatory elektroniczne lub jeden lub więcej szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, genetycznych , psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

3. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Stowarzyszenie Agr - Allgarve Pigeons Race jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, decydującym o rodzajach i kategoriach danych osobowych oraz o sposobie ich przetwarzania i celach, w jakich są wykorzystywane, a także o przekazywaniu danych osobowych podmiotom osoby trzecie, podwykonawcy.
Osoby te, w ich imieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami / regulacjami, niniejszą polityką prywatności oraz zasadami i szczegółowymi umowami z tymi stronami trzecimi, będą kontynuować odpowiednie przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom następujących rodzajów usług: zarządzanie systemami informatycznymi, przetwarzanie, płatności i fakturowanie elektroniczne, pośrednicy międzynarodowi, promocja handlowa i marketing, user experience, doradztwo, audyt, bezpieczeństwo, bankowość, ubezpieczenia, organizatorzy wydarzeń i biznesu partnerów, usług prawnych, transportu m.in., ponieważ mogą okazać się niezbędne dla działalności i rozwoju działalności Stowarzyszenia.

Kontakt: Rua da Estação nº 2, 8900-406 Monte Gordo, Faro
Adres e-mail w celach prywatności i ochrony danych osobowych: golden.race.algarve@gmail.com

4. Jakie dane osobowe są przetwarzane

Ogólnie rzecz biorąc, Association Agr - Allgarve Pigeons Race gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umów związanych z organizacją imprezy Algarve Golden Race i jej działalnością, przestrzegania zobowiązań prawnych i wymogów bezpieczeństwa, zarządzania promocjami lub ofertami specjalnymi, dostarczania informacji i treści w mediach fizycznych i cyfrowych, w tym korzystanie ze strony internetowej, wysyłanie wiadomości, rejestrowane dostępy, kontakty telefoniczne, zarządzanie relacjami z klientem i jego preferencjami, doświadczeniem klienta oraz zarządzanie konkretnymi wydarzeniami podczas wydarzenia.

Dane osobowe mogą być przekazane przez samego posiadacza, telefonicznie, przesyłając formularz rejestracyjny pocztą, osobiście lub drogą cyfrową lub gromadzone pośrednio za pośrednictwem podmiotów i organów urzędowych lub partnerów biznesowych.

W odpowiedzi na różne cele przetwarzane mogą być następujące kategorie danych osobowych:

-Ogólna identyfikacja i kontakty – imię i nazwisko, płeć, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej i pierścienie;
-Dane osobowe związane z preferencjami, doświadczeniem użytkownika, informacjami dotyczącymi rozliczeń i płatności, a także określonymi wymaganiami klienta dotyczącymi wydarzenia, gromadzone i związane z rejestracją, umowami, ofertami handlowymi, podawane w formularzach i nośnikach informacji fizycznych lub cyfrowych, w celu dalszego kontaktu , zdjęcia kontekstu ogólnego, w wydarzeniach i kampaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, a także inne, które mogą okazać się niezbędne dla działalności administracyjnej, handlowej i instytucjonalnej Stowarzyszenia.
-Dane zbierane podczas korzystania ze strony internetowej firmy, czyli podane w formularzu rejestracyjnym (imię, nazwisko, e-mail, telefon, kraj, pełny adres, NIP, dane osobowe dotyczące płatności, podpis, pierścionki) i inne związane z rodzaj użytkowania, nawigacja lub pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z witryny;
-Dane osobowe zawarte w zobowiązaniach do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej, w umowach z dostawcami, partnerami i podwykonawcami, a także dostępu i wykorzystywania danych do systemów informatycznych Stowarzyszenia.

5.Cel, podstawa prawna i okres przechowywania mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych

i.Cel: Zarządzanie handlowe i zarządzanie relacjami z klientami, dostawcami i partnerami (przykłady: fakturowanie, prowadzenie codziennych operacji Stowarzyszenia, czynności i usługi oferowane przez stowarzyszenie, zakupy, logistyka itp.)

 • Podstawa prawna: czynności poprzedzające zawarcie umowy lub wykonanie umowy; wypełnienie obowiązku prawnego; w stosownych przypadkach zgoda.
 • Okres przechowywania: 12 lat po rozwiązaniu stosunku umownego; później uzasadniony interes, proces prawny, wycofanie zgody lub sprzeciw wobec leczenia.

ii.Cel: Marketing, reklama, organizacja wydarzeń, doświadczenie użytkownika.

 • Podstawa prawna: Umowa; uzasadniony interes; w stosownych przypadkach zgoda.
  Okres przechowywania: rozwiązanie umowy lub uzasadniony interes; wycofanie zgody.

iii.Cel: Zarządzanie kontaktami za pomocą strony internetowej firmy

 • Podstawa prawna: czynności przed i po zawarciu umowy; uzasadniony interes; w stosownych przypadkach zgoda.
 • Okres przechowywania: czas trwania uzasadnionego interesu; wycofanie zgody lub sprzeciwu na leczenie.

iv.Cel: Bezpieczeństwo informacji i audyt; ochrona fizyczna i nadzór wideo

 • Podstawa prawna: uzasadniony interes; w przypadku monitoringu wideo zezwolenie organu nadzorczego.
 • Okres przechowywania: koniec prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw wobec leczenia; w przypadku monitoringu – termin prawny.

6.Jak i za pomocą jakich środków przetwarzane są dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pomocą procesów automatycznych i ręcznych, z zastosowaniem odpowiednich i uznanych za proporcjonalne, technologicznych i organizacyjnych środków i kontroli w celu ich ochrony i zachowania. Środki te obejmują zarządzanie uwierzytelnianiem i dostępem do systemów i obiektów, monitorowanie infrastruktury technologicznej z kontrolą dostępu, nadużycia i nienaturalnego ruchu, zarządzanie incydentami poprzez wsparcie techniczne systemów, przechowywanie danych z określonymi regułami bezpieczeństwa, zarządzanie profilami użytkowania systemu, kontrolowany dostęp do zastrzeżonych informacji, na dowolnym nośniku, zawieranie zobowiązań do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej z całym personelem oraz odpowiednie szkolenie i świadomość.
W zależności od konkretnych potrzeb i wymagań zarządzania informacją można zastosować bardziej niezawodne techniki, których celem jest anonimizacja informacji lub ich zwiększona ochrona, np. szyfrowanie.

W kontekście archiwum historycznego i do celów statystycznych dane osobowe będą, o ile to możliwe, anonimizowane i mogą być przechowywane przez dłuższy czas, a także wykorzystywane do głównych celów lub nowych celów, jeśli są zgodne.

Dane osobowe mogą być przekazywane w tych samych celach podmiotom wymaganym przepisami prawa lub podmiotom trzecim. Associação Agr - Allgarve Pigeons Race może również przesyłać dane do

osobom trzecim w zakresie dochodzeń, dochodzeń i postępowań sądowych i/lub administracyjnych lub o podobnym charakterze, pod warunkiem, że jest to należycie nakazane nakazem sądu lub nakazem państwowego podmiotu publicznego. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności hodowlanej oraz w celu realizacji umów z uczestnikami, dane mogą być przekazywane partnerom lub dostawcom, a także podmiotom publicznym lub prywatnym działającym w obszarze zdrowia, w celu ochrony żywotnych interesów uczestników. W przypadku, gdy udostępnienie i przetwarzanie danych wymaga przekazania poza Europejski Obszar Gospodarczy, Stowarzyszenie zobowiązuje się działać jako osoby trzecie, które są podmiotami osobowymi zgodnie z obowiązującym prawem Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, w zakresie mającym zastosowanie do przekazywania danych.

7.Prawa posiadaczy danych osobowych

Zapewniona zostanie odpowiedź na prośby o dostęp i informacje, uzyskanie i przeglądanie danych osobowych, aktualizację lub zmianę, a usunięcie, ograniczenie i sprzeciw wobec przetwarzania oraz zakończenie automatycznego przetwarzania danych osobowych w celu zarządzania profilem będzie możliwe, w tym Obudowa. wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadkach, w których została wyrażona zgoda, można ją cofnąć za pomocą kontaktu: golden.race.algarve@gmail.com .
Możesz również skontaktować się z krajowym organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych, jeśli uznasz to za konieczne i stosowne.

8.Zmiany w Polityce Prywatności

Associação Agr - Allgarve Pigeons Race zastrzega sobie prawo do ponownego dostosowania lub zmiany niniejszej Polityki prywatności, która jest opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia.

9.Wykorzystywanie plików cookies lub informacji związanych z korzystaniem z urządzeń cyfrowych

Niniejsza polityka prywatności gwarantuje, że pliki cookie mogą być wykorzystywane i obsługiwane w celu poprawy komfortu korzystania z instytucjonalnej witryny internetowej Associação Agr - Allgarve Pigeons Race, a także informacji związanych z korzystaniem z instytucjonalnej witryny internetowej w celu poprawy komfortu użytkowania.

Co to są pliki cookie? Małe tagi oprogramowania przechowywane na Twoim komputerze za pośrednictwem Twojej przeglądarki (przeglądarki), przechowujące informacje związane z Twoimi preferencjami.

Do czego służą pliki cookie? Aby określić przydatność, zainteresowanie i liczbę użyć stron internetowych, umożliwiając szybsze i wydajniejsze przeglądanie.


Jak mogę zarządzać plikami cookie? Wszystkie przeglądarki pozwalają użytkownikowi akceptować, odrzucać lub usuwać pliki cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w odpowiedniej przeglądarce. Możesz ustawić pliki cookie w menu „opcje” lub „preferencje” Twojej przeglądarki. Wyłączając pliki cookie, możesz uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych usług, wpływając częściowo lub całkowicie na nawigację w witrynie.