Regulaminem

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY
Agr Association - Wyścig Gołębi Allgarve

1. „Warunki” Associação Agr - Allgarve Pigeons Race mają na celu uregulowanie dostępu i korzystania z jej instytucjonalnej strony internetowej: http://www.goldenracealgarve.com/

2. Wszelkie informacje, do których użytkownik serwisu ma dostęp, nie mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych. Strona internetowa http://www.goldenracealgarve.com/ jest własnością i jest zarządzana przez Associação Agr - Allgarve Pigeons Race. „Warunki” są interpretowane zgodnie z prawem portugalskim.

3.Strona internetowa Associação Agr - Allgarve Pigeons Race może być konsultowana z publicznym dostępem, będąc zatem publicznym, konsultując zawarte tam informacje. Użytkownicy nie mogą kopiować, importować ani swobodnie korzystać z dostępnych treści (tekstu, obrazów i filmów) do użytku osobistego lub publicznego, chyba że mają do tego wyraźne upoważnienie. Użytkownik musi cytować wyścig Associação Agr - Allgarve Pigeons Race i jego stronę internetową jako źródła tych treści, w przypadku autoryzowanego użycia. W odniesieniu do zewnętrznych stron internetowych, do których podłączona jest strona internetowa Association Agr - Allgarve Pigeons Race, należy uzyskać zgodę autorów tego materiału i/lub odniesienie do źródła, zgodnie z odpowiednimi informacjami o prawach autorskich w nim zawartymi.

4. Przeglądanie serwisu wymaga zapoznania się, zapoznania i zaakceptowania warunków przedstawionych w niniejszym „Regulaminie”. Przedstawione „warunki” można w każdej chwili zmienić, dodać lub usunąć. Zaleca się zapoznanie się z tymi „warunkami i warunkami”, aby sprawdzić dostępność aktualizacji. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej instytucji, aby zagwarantować zasady informacji, komunikacji i przejrzystości.

5.Każdy, kto wchodzi na stronę, zarówno osoba prywatna, jak i przedstawiciel organizacji, przegląda strony lub akceptuje niniejsze „Regulamin”, nazywany jest użytkownikiem serwisu. Strona jest hostowana pod adresem: http://www.goldenracealgarve.com/


6.Podczas korzystania ze strony internetowej http://www.goldenracealgarve.com/ zabronione jest:

 • wszelkie niewłaściwe i/lub nielegalne działania;
 • naruszenie jakichkolwiek przepisów prawnych, regulacyjnych lub innych, krajowych lub międzynarodowych;
 • naruszenie prywatności (w tym umieszczanie prywatnych informacji na stronie internetowej bez zgody posiadacza danych osobowych) lub jakichkolwiek innych praw posiadaczy danych osobowych;
 • zniesławienie lub zamiar podważenia reputacji, wizerunku, wiarygodności, szacunku i dobrego imienia posiadacza danych osobowych lub Stowarzyszenia Agr - Allgarve Pigeons Race;
 • używać lub przesyłać plików, które zawierają złośliwe czynniki mogące spowodować uszkodzenie witryny oraz, bezpośrednio lub pośrednio, własność posiadaczy danych osobowych lub które umożliwiają dostęp do dowolnej sieci, serwera lub systemu komputerowego podłączonego do witryny;
 • przekazywanie nieautoryzowanych treści w dowolnym formacie, w tym treści niezgodnych z prawem, zniesławiających lub powodujących szkody lub szkody lub naruszających systemy bezpieczeństwa sieci lub osób trzecich;
 • zmiany na stronie internetowej, chyba że za zgodą Associação Agr - Allgarve Pigeons Race;
 • naruszenie przepisów dotyczących praw autorskich, wizerunku, marki lub praw własności intelektualnej, Stowarzyszenia Agr - Allgarve Pigeons Race lub jakichkolwiek osób trzecich lub posiadaczy danych osobowych.


7. Nie jest możliwe zapobieganie sytuacjom ataku ani zagwarantowanie całkowitej niewrażliwości witryny na ataki, wirusy lub inne złośliwe lub włamaniowe oprogramowanie/kod. W tym sensie Associação Agr - Allgarve Pigeons Race nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć dla użytkownika w wyniku naruszeń spowodowanych przez osoby trzecie.

8. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych „warunków”
gdy wynika z działań losowych lub siły wyższej.


9.Prywatność i ochrona danych osobowych

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, w zakresie Polityki prywatności Associação Agr - Allgarve Pigeons Race, z którą można zapoznać się na tej stronie internetowej, w tym środki techniczne i zabezpieczenia, proporcjonalne i adekwatne, na odpowiedzialność Associação Agr - Allgarve Pigeons Race lub odpowiednich dostawców usług związanych z zarządzaniem stroną internetową, w tym z możliwością obsługi plików „cookies”;
 • z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można się skontaktować pod adresem golden.race.algarve@gmail.com w celu uzyskania dalszych informacji.


10. Dokładność i integralność informacji

 • Staramy się przez cały czas zapewniać, że informacje udostępniane na stronie internetowej są poprawne, adekwatne i odpowiednio kontekstowe.

11. Przerwanie lub zawieszenie dostępu

 • chronimy prawo do przerwania dostępu do strony internetowej na niezbędny okres, czy to z przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych, administracyjnych, siły wyższej i bez wykluczenia innych, które mogą wystąpić i nie są przewidziane w niniejszych „Warunkach”;
 • nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zawieszenia lub przerwania dostępu, które mogą mieć miejsce, niezależnie od ich charakteru i przyczyny.


12. Prawa własności intelektualnej

 • wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej oraz inne treści dostępne na stronie są własnością Associação Agr - Allgarve Pigeons Race lub są wykorzystywane przez Associação Agr - Allgarve Pigeons Race za zgodą odpowiedniego właściciela, w tym prawa autorskie i prawa autorskie do zdjęć.
 • wszystkie obrazy, teksty, znaki towarowe, znaki usługowe i logo (będące własnością Stowarzyszenia Agr - Allgarve Pigeons Race lub osób trzecich), zdjęcia, dane, muzyka, dźwięk, grafika, oprogramowanie oraz kod źródłowy i reklamy są chronione prawem. Każde niewłaściwe użycie może narazić sprawcę na należyte postępowanie sądowe, cywilne i/lub karne.
 • serwis może zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Associação Agr - Allgarve Pigeons Race nie ma kontroli nad tymi witrynami i nie ponosi odpowiedzialności, o ile nie wskazano inaczej, za ich dostępność i zawartość.


13. Zastrzeżenie

 • Associação Agr - Allgarve Pigeons Race zarządza zawartością tej strony internetowej w celu poprawy doświadczenia użytkownika i dostępu do informacji istotnych dla jego sportu gołębiarskiego.

Pomimo zaangażowania Associação Agr - Allgarve Pigeons Race w dostarczanie aktualnych i dokładnych informacji, nie są one wyczerpujące i mogą nie być kompletne lub aktualne. Treści obecne na stronie internetowej Associação Agr - Allgarve Pigeons Race nie ustanawiają żadnego umownego stosunku odpowiedzialności. Associação Agr - Allgarve Pigeons Race nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika, wynikające ze złego lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.

Associação Agr - Allgarve Pigeons Race nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub prawdziwość treści stron internetowych, do których odsyłają linki na tej stronie. Stowarzyszenie Agr - Allgarve Pigeons Race nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi miejscami.


14.Postanowienia końcowe i kontakty

 • w kontekście wszelkich informacji związanych z „zasadami i warunkami” korzystania ze strony internetowej Associação Agr - Allgarve Pigeons Race, można korzystać z następujących kontaktów:

Rua da Estação n° 2, 8900-406 Monte Gordo, Faro

Adres e-mail w celach prywatności i ochrony danych osobowych: golden.race.algarve@gmail.com