Predpis 2023

Predpis 2023

GOLDEN RACE ALGARVE – MILIÓNOVÉ PRETEKY EUROVÝCH HOLUBOV 2023

ORGANIZÁCIA- PRETEKY AGR.-ALGARVSKÝCH HOLUBOV

PRAVIDLÁ ÚČASTI

1 – Vstup je otvorený pre všetky holuby, národné a medzinárodné, a všetky musia mať oficiálny krúžok schválený federáciou/združením 2023 a ich majitelia musia byť členmi AGR.

2 – Pre zaručenie zdravia holubov s karanténou, očkovaním a vytvorením imunitných skupín bude príjem holubov nasledovný:

-marec- dni 1 až 15. -apríl- 1 až 15. – máj- 1. až 31. deň.

3 – Každý tím bude zložený z 5 holubov, holubov č. 1 a č. 2, (AKTÍVNYCH) súťažiacich vo všetkých súťažiach a sporných cenách, a z holubov č. 3 a č. 4 a č. 5 (REZERVA). Cena za tím je 1.000 XNUMX €.

- V prípade, že nebudú riadne vyplnené prihlasovacie formuláre a nebudú uvedené údaje o poradí holubov, organizácia AGR zaregistruje holuby vzostupne podľa počtu krúžkov. Zmeny v prihláške holubov je možné vykonať len do 5 dní pred začiatkom oficiálnych pretekov, teda do 20.

- Holuby registrované v tíme nemôžu meniť tímy, aj keď je majiteľ rovnaký.

- Všetci účastníci musia byť partnermi/účastníkmi pretekov AGR-Algarve Pigeons Race.

- Počiatočná čiastka na zaplatenie (2 aktívne holuby), 1000 €, 50% je členský poplatok (bez dane/DPH) a 50% je registrácia na pretekoch (vrátane DPH so sadzbou 23%).

- Bankové poplatky za prevody na bankový účet AGR-Algarve Pigeons Race sú v zodpovednosti účastníkov. Prevody z krajín mimo Európskej únie si musia pripočítať 15 EUR k registračnému poplatku za každý uskutočnený bankový prevod, ktorý účtujú banky v Portugal (Európa).

- Registrácia na pretekoch sa stáva platnou a definitívnou až po zaplatení všetkých splatných súm, a ak tieto platby nebudú uhradené, súm zarobených a splatných AGR, či už ide o ceny alebo hodnoty za nákup alebo predaj holubov, vrátiť organizácii, ktorú potom odovzdá charitatívnym organizáciám.

- 3 REZERVNÉ holuby každého tímu sú holuby opísané v registračnom formulári ako R1, R2, R3 a sú REZERVOVANÉ z 2 AKTÍVNYCH a stávajú sa AKTÍVNYMI podľa objednávky registračného formulára, najprv číslo R1, potom číslo R2 a potom R3, kedykoľvek jeden z 2 AKTÍVNYCH holubov tímu zablúdi a ak sa zatúlaný vráti neskôr, stáva sa REZERVNÝM holubom.

- REZERVANÉ holuby sa zúčastňujú s cenami v 1., 2. a 3. preteku, Azaruja- 170 km, Monforte- 205 km a Portalegre - 230 km.

- Majitelia holubov si môžu aktivovať REZERVAČNÉ holuby na semifinále a finále do 14. septembra 2023 po zaplatení 500 € za holuba.

- V semifinále Castelo Branco 300 km a finále Bragança 500 km majú nárok na ceny iba AKTIVOVANÉ holuby.

- Holuby RESERVA, ktoré si majitelia neaktivujú do 14, sa zúčastňujú semifinále Castelo Branco- 2023 km, avšak bez nároku na ceny.

- Holuby, ktoré sa vrátia zo semifinále Castelo Branco, môžu byť aktivované tretími stranami (ktokoľvek) do 24. septembra 2023, aby sa mohli zúčastniť finále na 500 km v Bragançe, ktoré budú mať plné práva na holuba a budú mať nárok na získané ceny. od tohto dátumu a %% na aukcii (35 %). Cena každej registrácie/aktivácie na REZERVAČNÉHO holuba bude 500 eur.

- Pre aktiváciu kontaktujte agenta vo vašej krajine alebo pošlite e-mail na adresu golden.race.algarve@gmail.com . Žiadosti o rezerváciu budú zoradené v poradí, v akom bola žiadosť doručená na e-mail, a potvrdené až po zadaní peňazí na bankovom účte AGR

- Všetky holuby neaktivované majiteľom alebo treťou osobou do 25. septembra 2023 budú zadržané v holubníku - nebudú košované do finále a tieto holuby sa stanú majetkom organizácie, ktorá ich ponúkne holubárskym klubom alebo iných spoločenských organizácií.

- Každý zúčastnený člen môže zaregistrovať počet tímov, ktoré chcú, pričom zaplatí sumu zodpovedajúcu jednému členskému poplatku (500 €) a jednému štartovnému (500 €), za každý registrovaný tím, spolu 1000 €.

Pri registrácii 10 tímov získa účastník nárok na 1 bezplatný vstupný tím (aktivované 2 holuby)
Za každých 10 aktivovaných rezervných holubov má účastník nárok na jedného zdarma.
- Ak sa pri pridávaní stratí akýkoľvek holub, môže byť nahradený do 31. mája bez dodatočných registračných nákladov.

- Pre ceny dopravy kontaktujte zástupcu vo vašej krajine alebo organizáciu.

- Holuby s akýmkoľvek typom maľby nebudú akceptované.

4 – Holuby musia byť zaočkované proti PMV do 20 dní pred odoslaním a musia byť staré 45/60 dní. Budú zaslané na Loft AGR-Algarve Pigeons Race, alebo na letisko Faro, alebo zástupcom v rôznych krajinách (pozri agenti).

5- Priestor v holubníku je obmedzený na maximálne 8,000 holubov. Miesta budú poskytnuté podľa poradia príchodu, pričom miesta budú zaručené tímom, ktoré boli zaregistrované/rezervované ako prvé. Pre registráciu stačí poslať registračný/členský formulár na e-mail golden.race.algarve@gmail.com , alebo agentom v rôznych krajinách, potom musíte zložiť zálohu 100 eur za každý tím, ktorý sa zaregistruje do 15 dní, aby ste zaručili miesto v lofte. V prípade zrušenia je táto suma nevratná. Všetci účastníci 2022 majú garantované miesto v lofte na rok 2023, a preto si musíte rezervovať miesto do 31. decembra 2022. Po tomto dátume už nie je zaručená účasť na mieste.

- Sumy splatné, ako je uvedené v dokumente o cenách (hrubá suma podlieha dani IRS 25 %) v prvom (Monforte), druhom (Portalegre), treťom (Évora) a štvrtom (Castelo Branco) pretekoch, Finále a Ace holub , bude vyplatená do 15 dní od ukončenia finálového preteku, ale súťažiaci člen musí zaslať poštou originály dokladov z Iban bankového účtu a doklad preukazujúci daňovú rezidenciu / rfi a daňové číslo na adresu AGR. Ceny sú sprístupnené výhercom po tom, čo AGR dostane dokumenty opísané vyššie.

6- Po vstupe do holubníka sú holuby v opatere organizácie AGR-Algarve Pigeons Race, zostávajúce vlastníctvom partnera súťažiaceho. Holuby, ktoré dorazia z posledného preteku Bragança, budú povinne vydražené na národných alebo medzinárodných stránkach, ktoré majiteľovi zaplatia 35 % z predajnej sumy.

Prvých 30 klasifikovaných vo finálovom preteku, plus prvých 5 Ace holubov bude predaných v Pipe. Ostatné holuby na aukčných webových stránkach budú definované.

Ak sa ktorýkoľvek holub nepredá prvýkrát, ktorý pôjde do aukcie, súťažiaci stráca nárok na 35% z predajnej sumy.

-Ak sa holub predá a kupujúci ho nezaplatí, ide prvýkrát do dražby, holub ide do dražby druhýkrát a majiteľ má nárok na 35% z hodnoty druhého predaja, ak zaplatí do kupujúci.

- Ak niektorý holub nebude zaplatený 2-krát, holub už nejde do aukcie

- Hodnoty vzťahujúce sa na % z predaja holubov na aukcii vyplatia dražitelia vlastníkom a AGR po ukončení všetkých aukcií a holuby zaplatia kupujúci. Ak sa akýkoľvek holub predá a kupujúci ho nezaplatí, bude sa dražiť druhýkrát. Percento pre majiteľa je hodnota 35% zo zaplateného predaja.

7- Všetky holuby musia byť sprevádzané preukazom/titulom vlastníctva (povinné) a rodokmeňom v zapečatenej obálke, ktorú organizácia otvorí až po konečnom vypustení. Holuby, ktoré nebudú mať kompletný rodokmeň (otec, matka a starí rodičia), nebudú mať majiteľ nárok na percentá z predajnej ceny. Organizácia dostane rodokmene až 8 dní po finálovom preteku v Bragançe.

Keďže portugalská federácia teraz vyžaduje, aby všetky holuby mali preukaz/titul vlastníctva na účasť na záverečných pretekoch Bragança, všetky holuby, ktoré nemajú kruhový preukaz, bude musieť organizácia požiadať národnú federáciu o duplikáty a náklady budú znášať účastník (2 € každý), pretože originály neboli zaslané. Organizácia akceptuje prijímanie kariet/titulov do 8 dní pred finále.

8- Všetky holuby, ktoré vstúpia do holubníka, dostanú elektronický krúžok.

9- Basketing na finálový pretek bude organizovaný organizáciou AGR za dozoru a účasti nezávislých subjektov, kde budú všetky holuby vyrazené na krídelke s nápisom ALGARVE. Zoznam všetkých holubov zúčastňujúcich sa na záverečných pretekoch bude následne sprístupnený prítomným, tlači a webovej stránke podujatia a spoločnosti Benzing. Na miesto vypustenia budú holuby sprevádzať nezávislé subjekty, ktoré budú dohliadať na vypúšťanie, ktoré sa uskutoční s podporou národného meteorológa.

10- Všetky hodnoty oznámené pre ceny sú založené na prihlásení 1500 tímov, každý po 5 holuboch (zaplatených) a organizácia si vyhradzuje právo zmeniť hodnoty cien v percentách, nahor alebo nadol, pretože tímov bude viac alebo menej zadané.

11- V holubníku sa budú dodržiavať národné pravidlá o nepoužívaní liekov a holuby budú pravidelne analyzované úradným veterinárnym lekárom.

12- Všetky školenia a podujatia, ktoré budú predmetom sporu a naplánované, sa môžu zmeniť z meteorologických dôvodov alebo z iných dôvodov mimo kontroly organizácie. Rozhodnutie organizácie je konečné.

13- Akákoľvek možnosť, ktorá spôsobí konflikt, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie, bude riešená organizáciou, ktorá sa riadi vnútroštátnymi zákonmi Portugala toto rozhodnutie bude konečné. Oficiálne pravidlá budú v portugalčine a budú zverejnené na webovej stránke podujatia, pretože akýkoľvek preklad do iného jazyka môže spôsobiť nedorozumenia.

14- Systém potvrdzovania príchodu holubov na tréningy a súťaže je autorizovaný elektronický systém.

15- Holuby budú umiestnené v holubníku postavenom na tento účel a tak, aby všetky holuby mali rovnaké podmienky; v loftoch budú len bidielka a nebude tam žiadne oddelenie pohlaví.

16- Účastník s najlepším esovým holubom z každej krajiny v konečnej klasifikácii esovým holubom (minimálne 20 prihlásených) má nárok na 1 tím s 2 AKTÍVNYMI holubmi s voľným vstupom do ďalšej edície. Všetky ponúkané tímy budú mať nárok na účasť s 2 voľnými AKTÍVNYMI holubmi.

17- Vzhľadom na termín konania bude použitý systém „denného svetla“ z dôvodu peľovania peria holubov.

OSOBITNÝ NARIADENIE

-Organizácia rozošle pozvánky všetkým školám v kraji a ústavom sociálnej súdržnosti v kraji (1 holub na subjekt), maximálne 30 pozvánok. Holuby, ktoré vstúpia na holubník na základe vyššie popísaných pozvánok, budú mať registráciu zdarma a zúčastnia sa prvých 8 tréningov a prvých 3 oficiálnych pretekov, teda až do pretekov Portalegre, pričom majú nárok na všetky sporné ceny. Najlepší holub z týchto subjektov v poradí Esový holub po 3. preteku Portalegre bude mať právo zúčastniť sa semifinále a finále Golden Race, pričom vyhraté ceny budú doručené subjektu, ktorý zaregistroval súťaž. holub.

Výnos z dražby týchto holubov bude celý na účet zúčastneného subjektu (po odpočítaní nákladov s dražiteľom). Všetky subjekty, ktoré prejavia záujem o účasť, si holuby musia vyžiadať od svojich členov, priateľov alebo akéhokoľvek chovateľa a budú musieť predložiť informácie o tom, kto bude mať prospech z vyhraných súm. Organizácia bude v školách uprednostňovať projekty, ktoré budú prezentované, v rámci ktorých budú získané príjmy venované tým, ktorí to najviac potrebujú, na nákup kníh a počítačov. V Inštitúciách sociálnej solidarity budeme uprednostňovať projekty, z ktorých príjmy idú aj tým najpotrebnejším, a to najmä nákup kníh, počítačov a pod.

Organizácia urobí všetko pre to, aby propagovala tieto holuby a subjekty, ktoré zverejňujú navrhované projekty, s cieľom získať finančné prostriedky na projekty.

Okrem vyššie opísanej podpory vyplývajúcej z účasti organizácia garantuje, že časť výnosov z predaných alebo vydražených holubov bude určená na nákup školských kníh, počítačov a iných pre deti v núdzi v regióne.

1- FINÁLOVÉ PRETEKY- BRAGANÇA – 30. SEPTEMBER - 500 km

- Všetky AKTÍVNE holuby sa zúčastňujú tohto preteku s nárokom na ceny.

- REZERVAČNÉ holuby sa zúčastňujú finále iba v prípade, že jeden z prvých 2 AKTÍVY účastníka prehral, ​​alebo ho jeho majiteľ aktivoval do 14. septembra 2022

2- SEMIFINÁLE - CASTELO WHITE - 18. SEPTEMBER - 300 km

- Zúčastnite sa týchto PRETEKOV všetky AKTÍVNE a REZERVNÉ holuby aktivované majiteľmi do 14. septembra 2023 s nárokom na ceny; a REZERVAČNÉ holuby neaktivované majiteľmi, bez nároku na výhru.

3- PRVÉ 3 OFICIÁLNE PRETEKY - AZARUJA-170KM, MONFORTE-205KM A PORTALEGRE-230KM

- Zúčastnite sa týchto 3 pretekov všetky holuby prihlásené na holubník, AKTÍVNE aj REZERVÁCIE, všetky majú nárok na ceny.

4- ÚVODNÉ VÝCVIKY- Všetky holuby nasadené na holubník absolvujú 9 tréningových tréningov bez nároku na akúkoľvek cenu.

KALENDÁR 2022

- 1. tréning - 21. júla - Letisko - 3 km

- 2. tréning - 25. júla - Monte Francisco - 5 km

- 3. tréning - 28. júla - Azinhal - 10 km

- 4. tréning - 1. augusta - Pereiro - 25 km

- 5. tréning - 4. 50. - Mértola - XNUMX km

- 6. tréning – 8. augusta - Açor Baixo - 80 km

- 7. tréning – 11. 100. – Beja- XNUMX km

- 8. tréning – 15. augusta - Vidigueira - 120 km

- 9. tréning - 18. 135. - Monte Trigo - XNUMX km

.

- 1. PRETEKY / Ace Pigeon - 25. augusta - Azaruja - 170 km

- 2. PRETEKY / Pigeon ACE – 1. 205. – Monforte – XNUMX km

- 3. PRETEKY / Pigeon ACE – 9. 230. – Portalegre – XNUMX km

- 4. PRETEKY /Holubí ACE – 18. 300. – Castelo Branco – XNUMX km- SEMIFINÁLE

- 5. PRETEKY /Holubí ACE – 30. 500. – BRAGANÇA – XNUMX km- FINÁLE

5- HOLUB ACE - NARIADENIE

– Všetky holuby, ktoré vstúpili na holubník, AKTÍVNE holuby 1 a 2 a REZERVA 1-2-3 súťažia s holubom ACE. Rezervné holuby sa zúčastňujú iba finálového preteku a esového holuba, ak je aktivovaný do 24. septembra 2023. Víťazom sa stane holub, v ktorom bude súčet priemernej rýchlosti v 5 pretekoch ACE Pigeon, Azaruja, Monforte, Portalegre, Castelo Branco a finálové preteky Bragança, delené počtom odohraných pretekov, sú najvyššie. Ak po semifinále aktivuje holuba do finále iná osoba ako majiteľ, táto osoba má po tomto termíne nárok na cenu, ktorú holub vyhrá na holubovi Eso.

- Ak chcete vyhrať esového holuba, holub sa musí zaradiť do všetkých 5 usporiadaných pretekov esových holubov.

- Ak nie je možné vykonať nejaké preteky, aby sa započítali do Ace Pigeon, na nájdenie víťaza spočítajte uskutočnené preteky

- V prípade nerozhodného výsledku po skončení súťaže Esový holub sa víťazom Esového holuba stane holub s najlepšou klasifikáciou vo finálovom preteku.

- Absolútna prísnosť, pokiaľ ide o miesto uvoľnenia, takže na všetkých miestach uvoľnenia budú súradnice merané pomocou GPS/GOOGLE MAPS.

6- ČAS PRETEKOV:

- V prvých 4 pretekoch, Azaruja, Monforte, Portalegre a Castelo Branco, klasifikácia pre ACE HOLUBA končí po uzavretí pretekov v systéme BENZING, minimálne 5 hodín po prílete prvého holuba.

- Vo finálovom preteku, Bragança, klasifikácia ACE HOLUBA končí po skončení pretekov v systéme BENZING, minimálne 8 hodín po prílete prvého holuba.

7- NEOČAKÁVANÉ

- V prípade akejkoľvek anomálie, ako je Covid 19, uvalenie vyšších entít, meteorologická katastrofa, sabotáž, vírus alebo iné mimo organizácie, ak nie je možné usporiadať časť alebo väčšinu oficiálnych pretekov 2023 s právom na ceny, po vstupe holubov do holubníka a zaplatení, pôjdu holuby do aukcií na národných alebo medzinárodných stránkach, ktoré majiteľom vyplatia 35% z hodnoty predaja a 2023 účastníci budú mať nárok na vstup do ďalšej vydanie zdarma, v rovnakom počte družstiev a holubov, ktoré sa zúčastnili v roku 2022. Ak sa stane niečo nepredvídané z predchádzajúcich, po uskutočnení niektorých pretekov budú zrušené, rovnako ako príslušné vyhraté ceny.

8- DANE

- Hodnoty uvedené v nariadení zahŕňajú DPH v platnej sadzbe, pokiaľ je to uplatniteľné, a všetky ceny sú v eurách. Podľa stanoviska portugalského daňového úradu a portugalského práva všetci účastníci / členovia žijúci v Portugal ktorí dostali peniaze z cien, predaja holubov alebo provízií, budú zodpovední za zaplatenie dane IRS (25 %), pričom sa odvolávajú na tieto sumy, pričom časť AGR z tejto sumy bude zadržaná, ktorá bude následne zaslaná daňovému úradu právomoc, ako to vyžaduje zákon. nerezidenti v Portugal sú oslobodení od platenia dane, bez zrážky (25 %) a ceny budú vyplatené v plnej výške, ale výhercovia musia zaslať na AGR e-mail CERTIFICATE TAX RESIDENCE alebo opečiatkovaný vzor 21-RFI; ak nepredložia doklad o pobyte mimo Portugal, AGR bude musieť odpočítať 25 % z peňažnej odmeny a potom tieto peniaze poslať portugalskému daňovému úradu.

Hodnoty uvedené v nariadení zahŕňajú DPH v platnej sadzbe, ak je to uplatniteľné, a sú to hrubé hodnoty a všetky ceny zverejnené na plagátoch sú hrubé hodnoty podliehajúce dani, ak je to vhodné, a sú v eurách.

- Podľa daňového úradu a portugalského práva všetci účastníci / partneri s daňovou rezidenciou v Portugal ktorí dostávajú peniaze z cien, predaja holubov alebo provízií, budú zodpovední za zaplatenie dane IRS (25 %), v závislosti od týchto súm, pričom túto sumu si ponechá AGR, ktorá ju následne pošle daňovému úradu, as vyžaduje zákon.

Tí, ktorí nemajú daňovú rezidenciu v Portugal a ktorí majú bydlisko v krajinách, s ktorými existuje dohoda Portugal nedochádza k dvojitému zdaneniu, sú oslobodené od platenia dane im Portugal, bez zrážky (25 %) z AGR a poistné bude vyplatené v plnej výške za predpokladu, že zašlete AGR potvrdenie o daňovej rezidencii Portugal, alebo vzor 21-RFI riadne vyplnený a opečiatkovaný v krajine pôvodu, a ak nepredložíte doklad o daňovej rezidencii mimo Portugal AGR bude musieť z cien odpočítať hodnotu 25 % a potom tieto peniaze poslať portugalskému daňovému úradu.

9- SPOLUPRÁCA

Veterinárna podpora, Dr. Luís Martins

Meteorologická podpora, pán kapitán Fernando Garrido

Národní a medzinárodní spolupracovníci budú zverejnení na webovej stránke podujatia www.goldenracealgarve.com

Dočasné nariadenie z roku 2023